Integrated and diffusion-based micro-injectors for open access cell assays

Printer-friendly version
TitreIntegrated and diffusion-based micro-injectors for open access cell assays
Type de publicationJournal Article
Nouvelles publications2011
AuteursXin Li, Li Liu, Li Wang, Ken-ichiro Kamei, Qinghua Yuan, Fan Zhang, Jian Shi, Akihiro Kusumi, Min Xie, Zhao Z, and Chen Y
JournalLab Chip
Volume11
Start Page2612
Unité de rattachement: 
Departement